Veel gestelde vragen

Mijn reacties op veelgestelde vragen

Inleiding

Vragen en antwoorden uit de geschiedenis, uit een tijd ver voor de start van mijn huidige Counseling en Consultancy Praktijk. Ik was nog niet actief als exitcounseler en counselor. Ik was wel lerares lichamelijke opvoeding, dansdocente, personal trainer, sportcoach en sportconsultant met een zelfstandig sportadviesbureau. Daarnaast was ik echter ook iemand die zich verdiept had in de werking en impact van destructieve gedragscontroletechnieken, na een aanvaring met een sektarisch getinte structuur en het verlies van een paar vrienden daaraan. Ik wilde meer weten van de bizarre truc die een paar van mijn vrienden een bizarre groepsstructuur had ingetrokken. Natuurlijk wilde ik dat gaan begrijpen. Op een dag werd me door een van die vrienden verteld dat ik van de groepsstructuur gekwetst moest worden. Alhoewel dat toch erg ongeloofwaardig op me overkwam, bleek al gauw dat dit onwaarschijnlijke toch de werkelijkheid zou worden. Het bleef niet bij negatief geroddel binnen die structuur. Er ontstonden heuse dreigementen, intimidaties op straat en nare anonieme beschuldigingen(toen nog niet via het internet , want er was nog geen mail of internet in die tijd). Die situatie liep meer en meer uit de hand.

Tot dan had ik er met niemand over gesproken. Zwijgen en pogingen doen de situatie in normaler vaarwater te krijgen met vriendelijkheid en communicatiepogingen waren de middelen die ik tevergeefs ongeveer 3 jaar lang heb gebruikt. Tot mijn grote spijt moest ik toch anders op het gebeuren gaan reageren: Het zwijgen heb ik destijds verruild voor het spreken. Zwijgen kan goud zijn, maar voor slachtoffers van intimidatie en geweld leidt dat mijns inziens veelal niet tot het oplossen van dat probleem. Spreken en laten zien wat er gebeurde bleken de wondermiddelen. Althans voor het dimmen van de intimiderende bejegeningen.

U begrijpt natuurlijk wel, dat sektarisch getinte machtsstructuren en andere personen die destructieve gedragscontroletechnieken gebruiken mij zelfs mijn enige middel  af wilden en willen nemen. O, ik mag nog wel spreken…zolang ik dan maar niet gehoord wordt..serieus genomen wordt…

Tussen de periode waarin ik die aanvaring had en het moment waarop ik met mijn praktijk ben gestart, ligt ongeveer 10 jaar studeren,  ervaring opdoen, communiceren met/boeken lezen van allerlei mensen die op de een of andere manier betrokken waren bij de problematiek van dwingende beinvloedingstechnieken: Specialisten exitcounseling zoals o.a. de pedagoog Michael Langone Phd., de arts dr. Jana Lalich Phd . Ook heb ik boeken/artikelen gelezen van Steven Hassan en Rick Ross, professor Anderson en professor Kind. Natuurlijk las ik ook werken van andere wetenschappers. Wetenschappers die het bestaan of de impact van destructieve gedragscontrole, sektes e.d. in twijfel trekken.

Op basis van al hetgeen ik erover gelezen, gesproken, gezien en ervaren had, was en ben ik het eens met de wetenschappers en exitcounselers die waarschuwen voor de impact van sektarisch getinte structuren, voor de impact van destructieve gedragscontroletechnieken. Ik ben het niet alleen met ze eens. Ik ben nu, vele jaren later, zelf exitcounseler en verzorg lezingen en workshops op dit terrein. Hulpverlenen en voorlichten over dit fenomeen zijn onderdeel van mijn functioneren als exitcounseler. Om misverstanden te voorkomen: Het is belangrijk te weten dat een exitcounseler nooit tegen de zin van een mens gaat exitcounselen. Hierin onderscheiden exitcounselers zich principieel van de deprogrammeurs van vroeger in de Verenigde Staten. Exitcounselers zoals ik zijn principieel tegen het deprogrammeren onder dwang. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het mogelijke succes van het exitcounselen. Men heeft kunnen aantonen dat deprogrammeren onder dwang 9 van de 10 keer niet beklijfd. Exitcounselen kan een lang proces zijn, maar geeft de slachtoffers van destructieve gedragscontrole vanaf dag 1 in het begeleidingstraject het zelfbeschikkingsrecht terug. Dat vind ik mooi aan dit vak als onderdeel van mijn praktijk.

Ik hoop met deze inleiding de lezers van dienst te zijn en voldoende kader te hebben gegeven voor deze pagina om misverstanden te voorkomen.

Voor meer informatie over mij, mijn opleiding en ervaring, verwijs ik graag naar mijn CV Sjoukje Drenth-Bruintjes

Meer informatie over de praktijk kunt u vinden op: www.counselingpraktijk.nl

Wilt u meer weten over destructieve gedragscontrole: www.sektehulp.nl

Lees ook gerust eens op: Backlash

Ik laat dit deel van deze vragen en reacties staan, omdat ze wel een beeld geven van de vragen die er zoal leven. Velen lezen mijn websites. Veel lezers hebben te kennen gegeven via de mail of per telefoon, dat juist mijn persoonlijke verhaal voor hen zo troostend en behulpzaam is. De erkenning van hun problematiek is voor deze mensen juist helend. Ik heb ervoor gekozen om daarom ook mijn persoonlijke ervaring uit 1997 middels dichterlijke verhalen, brieven e.d. te laten staan. Ik weet dat ik me daarmee kwetsbaar opstel.

Een hartelijke groet,

Sjoukje Drenth-Bruintjes.

Wat is dreigend destructief gedrag?

Deze vraag kan vanuit verschillende invalshoeken beantwoord worden. Ik probeer het zo:

Dreigend en destructief gedrag is iets waarmee je als outcast/slachtoffer geconfronteerd kunt worden. Dreigend zijn de in verschillende vormen voorkomende intimidaties die op jou ook werkelijk bedreigend overkomen. Destructief zijn de gedragingen waarmee jou op enigerlei wijze schade wordt berokkend.

Allereerst zou ik willen doorverwijzen naar de volgende hoofdstukken:

Ik wil best enkele voorkomende voorbeelden van intimidatie toevoegen aan de informatie die al in bovengenoemde hoofdstukken is gegeven:

  • een grote auto die op je in rijdt en op het laatste moment uitwijkt. Soms gebeurt dat in het verkeer. Wanneer er sprake is van opzet, wordt het pas echt een nare gewaarwording.
  • iemand rijdt achter je op de snelweg bijna bovenop de achterbumper van je auto of erger nog: je motor…..o.k.: bumperkleven komt voor. Het wordt stressbevorderend wanneer je na herhaaldelijke snelheidsverhoging nog steeds met dezelfde bumperklever te maken hebt.
  • in sommige gevallen ontvang je als outcast pornokaarten.
  • een geheel andere intimidatievorm is die, waarin iemand in zijn oordeel over iemand, misbruik maakt van de machtspositie die hij als beoordelaar t.o.v. de ander inneemt.

Groepen met een structuur waarin onethische manipulatietechnieken worden gebruikt om mensen de mond te snoeren en binnen de grenzen te houden, deinzen er niet voor terug om mensen te dreigen met onmondig maken. Hoe? Nou, bijvoorbeeld door te verkondigen dat de outcast een of ander psychisch probleem zou hebben waardoor niemand nog de outcast serieus zal nemen. Het is een ramp wanneer men daarbij gebruik( lees: misbruik) maakt van de bevoegdheden die sommige beroepen op dit terrein aan die beroepsbeoefenaren geven.

Dit antwoord is natuurlijk niet volledig. Wel geeft dit een indruk van wat ik bedoel met dreigend gedrag.

Destructief is het gedrag waarmee jou schade wordt berokkend. Dat kan lichamelijk zijn, maar ook geestelijk of sociaal bijvoorbeeld.

Wat bedoel je met:” mensen op het verkeerde been zetten?”

Het op het verkeerde been zetten van de omgeving is een truc van mensen die niet willen dat de omgeving met de juiste bril op kijkt naar het zichtbare deel van wat er zoal gaande is binnen de grenzen van zo’n groep.

Het is onvoorstelbaar, maar nare gebeurtenissen kunnen soms deels openlijk plaatsvinden zonder tegengas, door de buitenwacht met een speciale bril op naar de gebeurtenissen te laten kijken. De interpretatie van hetgeen mensen waarnemen, is meestal gebaseerd op de verwachting die er bij die mensen bestaat van hetgeen ze waarnemen. Die verwachting kan deels bepaald worden door bijvoorbeeld een beroep waaraan het begrip integriteit vast zit…soms onterecht…

“Manipulatie” van de omgeving door “presentatie”, zou je het kunnen noemen.

Het slagen in een goede presentatie naar buiten, is uitermate belangrijk voor het voortbestaan van zulke nare machtsstructuren.

Hoe onethische manipulatie het leven van mensen kan veranderen.

Het leven van de eens zo zelfstandig denkende man/vrouw, komt meer en meer in het licht te staan van druk en chantage. Het komt voor dat eens zo integere aardige mensen uitermate niet-integere dingen gaan doen die ze uit zichzelf nooit zouden doen. Soms is er drugs in het spel en worden ze afhankelijk gemaakt van die troep. Van het een komt het ander. Het verhandelen van drugs en het verhandelen van zichzelf…….. of nog erger, komen voor. De achilleshiel van deze mensen is dan groter geworden dan ze zelf zijn. Onethische manipulatietechnieken, groepscommunicatie waarin men volgens de richtlijnen van de macht spreekt en niet een woord buiten de aangegeven lijnen duldt, angst,afhankelijkheid van drugs en chantagegevoeligheid zuigen zulke mensjes steeds dieper in het dal waar iedere traan van vastzittende “nog wel denkende” uitzondering binnen die groep, twee kilo weegt. Die “nog wel denkers” zijn de outcasts binnen de groep. Zij krijgen de zwaarste straffen. Zij zitten in de hoek waar de meeste klappen vallen. Simpelweg omdat bij deze mensen de grootste kans is op “openheid naar iemand buiten die nare wereld”. Dat kunnen al die onderwaterpraktijken niet gebruiken.

Ja….er zitten dus soms wel commerciële aspecten aan groepen die zo inelkaar zitten. Geld,macht en aanzien…….ze kunnen tot de meest onmenselijke toestanden leiden. Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe mensen zichzelf erin kunnen verliezen.

Of ik altijd goed om kan gaan met “aangeleerde reflexen(middels onethische beïnvloeding) in gedrag”, die als doel hebben om vooral geen woord of blik met mij te wisselen en me te kwetsen?

Eerlijk antwoord? O.k.! Nee, daar kan ik niet altijd even goed mee omgaan. Soms moet ik noodgedwongen een pauze nemen in het ontmoeten van de maan. Noodgedwongen, omdat het me teveel wordt. Meestal zijn die ontmoetingen vreselijk naar. Een heel enkele keer is het positief, maar het aantal keren zwaar negatief is in de meerderheid. Die negativiteit overwoekert de kleine beetjes hoop vooral in perioden waarin ik bijvoorbeeld vanwege verminderde lichamelijke gezondheid niet zo prettig rondstap. Het kost me dan veel moeite om me weer goed te realiseren hoe het werkt. Voor mijn gedichten hoef je niet naar Leiden. Die kun je vinden in “Het Ankertje”

In mijn brieven en gedichten te lief voor degene die vast denkt te zitten in zo’n psychostructuur?

Misschien is dat wel zo, maar buiten de teleurstelling, het verdriet en soms ook de woede over het nare gedrag van mijn kameraadje richting mijn persoontje, staan de emotionele band van een fijne vriendschap, de kennis van onethische manipulatie en dientengevolge het “begrip”voor de wijze waarop ze zich meestal opstelt. Dat er ook positieve gewaarwordingen zijn, kan ik niet zeggen….

Ik weet wel dat mijn kameraadje zoals ze vroeger was, er nog ergens soms wel is. Ik weet ook dat vanalles m.b.v. onethische manipulatietechnieken gemanipuleerd kan worden…..Echter, daar waar het hart zit, kan onethische manipulatie wel verwarring zaaien maar niet totaal vernietigen. De vriendelijkheid, de vriendschap en de knuffels voor de maan in mijn gedichten zijn daarom toch wel echt en van belang.

Of ik mij laat wegpesten?

Wanneer ik de indruk krijg dat mijn maan zelf niets meer voor me over heeft en me liever kwijt dan rijk is, dan sla ik wel een andere weg in. Wanneer ik ervan overtuigd ben dat de machtsmiddelen van de zich machtig voelende leiding naar gedrag bij de maan afdwingen, blijf ik de weg bewandelen die ik alweer jaren bewandel. Mij laten wegpesten is nooit aan de orde dus. Ik kies de weg die mij goeddunkt en die keuze is niet afhankelijk van wat de zich agressief opstellende machtsstructuur wil. Ik heb ervoor gekozen om mijn kameraadje in de knel niet in de steek te laten….Let wel: in de veronderstelling dat mijn kameraadje in die knel ook mij en alles wat en wie bij me hoort niet verliezen wil.

Het door mij gekozen pad, is echter wel onderhevig aan allerlei rare en verwarring zaaiende acties van de macht en het passieve karakter van de opstelling van de maan in de kwestie. Al die onzekerheidsbevorderende ingrediënten van de situatie zorgen voor twijfels over de keuzes die ik in de kwestie maak. Een gesprek erover is me niet gelukt en ook bij de maan is het niet zover dat ze me wat meer rust erover kan/wil gunnen. Ik moet het dus doen met onze welbekende en nooit ontkende visie naast de ervaringen en aanvaringen die ik en wij in de situatie hebben. Niet gemakkelijk. Vermoeiend.

Soms ben ik ook gewoon weleens moe van alles of moet ik confrontaties met de stressopwekkende situatie vanwege een tijdelijk mindere gezondheidssituatie uit de weggaan.

Er is dus geen sprake van weg laten pesten. Het is wel zo, dat ik weleens overweeg om weg te gaan van “the battlefield”, omdat ik er nu niet bepaald voor mijn eigen lol rondstap. Ik ben er voor de maan en om mijn eigen identiteit te beschermen.

Jaren geleden, toen de maan nog niet naar deed, de macht al wel en ik het waarom van dat nare gedoe niet begreep en niet meer wist wat te doen in de verschillende rollen die ik toen had….toen zei de maan: “Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Dat kan niet langer zo”. Ik dacht dat er voor mij een einde kwam aan de ellende….maar toen begon het pas echt…

Ik sta ermee op en ik ga er weer mee naar bed……vooral sinds de dag dat het niet langer kon….

En dat is dus alweer jaaaaaren geleden. Leuke grapjas, die maan van mij….Welterusten…!

Slaapdeprivatie?

Het onthouden van een goede nachtrust, is een van de technieken die gebruikt kan worden om iemand gevoelig te maken voor zaken als hypnose en voor verdere beïnvloeding. Voor verdere informatie verwijs ik naar 7 belangrijke onethische beinvloedingstechnieken. Voor meer informatie over drugs, verwijs ik graag naar mijn VIP-linken-pagina.

Over LSD:

LSD valt onder drugs en wel de psychedelica/halucigenen. LSD vermindert de waarneming en kan tot hallucinaties leiden. Verwerking van informatie kan intact zijn. De werkingsduur is ongeveer 8-10 uur. Verkeersdeelname wordt afgeraden. De fysieke toestand van de LSD-gebruiker verslechtert snel.

Over amfetamine-achtigen: De waarneming blijft onveranderd. Opvallend in de informatieverwerking is de zekerheid,alertheid en vrolijkheid. Bij een lage dosis verbeteren de prestaties. Verkeersdeelname wordt afgeraden. Het effect duurt 20 minuten tot 8 uur.

Over PCP’s en angeldust: De waarneming kan beheerst worden door hallucinaties en waandenkbeelden. De verwerking van informatie blijft onveranderd. Werkingsduur: 8-12 uur. Verkeersdeelname wordt afgeraden.

Nee, ik vind het niet juist wanneer mensen ( hoe bekwaam ze ook denken te zijn en hoe goed bedoelend ook) in het wilde weg min of meer op straat iemand denken te kunnen “behandelen”(therapieën) zonder medeweten/toestemming van de gegadigde en zonder gesprek met die persoon.

Ja, het is heel erg naar wanneer mensen je op basis van een verkeerd beeld van je persoonlijkheid benaderen, bejegenen,beoordelen of veroordelen.

Het is hopeloos wanneer je er een goedbedoelende grapjas tussen hebt zitten die door het kopiëren van de mildere vormen van negatief gedrag( zoals die grapjas meent dat het is) richting jou meent op juiste wijze je gewaarwordingen te relativeren. Zo’n persoon gaat voorbij aan de werkelijke ernst van de situatie waarin je verzeild bent geraakt. In mijn geval gaat het niet over “een keertje niet gegroet/gezien worden”. Het gaat om het stelselmatig negeren, hier en daar afgewisseld met uitgesproken dreigementen richting mij en andere intimidaties.

Dat het creatief ventileren van emoties goed is voor een mens, weten we wel.

Dat het heel gevaarlijk kan zijn wanneer die creativiteit in kwaadwillend manipulerend gezelschap belandt, is wat minder bekend. Neem eens een kijkje op “Het creatief uitlaatklepje”. De tovenaar van Oz is in het verhaaltje nooit moe. In het echt wel….. natuurlijk. Leuk dat je mijn gedicht over die kikker in de pan mooi vindt.

Noorse broeders

Ik heb inmiddels van drs. Van der Linden( van de noorse broeders) informatie ontvangen over deze geloofsgemeenschap. Nadere bestudering ervan vergt wederom enige tijd. Nog even geduld s.v.p.

Soms…of nee…best vaak…krijg ik mail waar ik erg stil van word….waar ik erg van onder de indruk ben.

Ik zou jullie willen verwijzen naar WMCO. Zie daarvoor mijn VIP-linken.

Hoe het toch kan dat ik met mijn visie op de gebeurtenissen met de maan tegelijkertijd wel serieus genomen word en toch niet de handen van iedereen openlijk op elkaar krijg in de kwestie met de maan?

Simpel. Het antwoord zit al in de vraag. Openlijk lijkt de steun die ik heb nauwelijks aanwezig te zijn.

Het is voor velen moeilijk om openlijk op te staan tegenover de macht van nare praktijken. Maar ondertussen ben ik gelukkig met de mentale steun van veel mensen. Ja, ze maken, naast de mensen die helemaal niet ergens achter me durven staan en de mensen die van niets nog weten, deel uit van de zwijgende meerderheid. Dat is voor mij en voor de maan niet altijd even leuk. Maar ik begrijp het wel.( ook de maan zelf, voor wie ik deze weg bewandel, zwijgt en laat me alleen staan tegenover de naar doende macht) De machtsstructuur doet nu eenmaal erg vervelend als je je mond open doet over de werkelijke praktijken onder water. Grotendeels geloven ze mijn verhaal. Echter de extremiteit der dingen geloven ze wel….en niet….en wel….en niet. Ze weten niet hoe ze zich op moeten en kunnen stellen, denk ik. Begrijpelijk. In het begin geloofde ook ik mijn eigen ogen niet altijd.. De werkelijkheid in deze gaat nu eenmaal de fantasie te boven. Stilzwijgend lijken nu al die mensen zich te bewegen conform de wil en de wensen van de macht. Ze zullen het toestaan dat mij door gedoe van de macht pijn gedaan wordt….maar als ik val….als ik omval, zullen ze er allemaal tegelijkertijd zijn om me op te vangen. Dat is mijn vertrouwen in de mensen die niet met mij in de frontlinie staan…maar daar wel direct achter zitten. Ik zeg niet wie dat zijn. Het zijn er veel. Verder maak ik de mensen die wel met mij in de frontlinie staan, ook niet zichtbaar en niet bekend. Ik sta sterker dan de machtsstructuur denkt, maar er is nog wel wat te winnen in de situatie. Soms zit het me mee en soms zit het me even tegen.

De situatie is complex en de processen erin( zoals ik ze zie en ervaar) zijn niet gemakkelijk met enkele woorden weer te geven.

De verkeerde bril.

Ja, er zijn nog steeds enkele mensen, die met de verkeerde bril op naar me kijken. Natuurlijk ben ik dat af en toe flink zat. Soms heb ik inderdaad zin om op de mensen af te stappen en mijn verhaal te doen.

Maar ik weet ook, dat “erop af stappen en spreken” waarschijnlijk niet zal werken. Ik kan het beste nadrukkelijk mezelf blijven en daarbij geduld en incasseringsvermogen hanteren. Beetje bij beetje zullen de mensen met de verkeerde bril op de discrepanties gaan ervaren tussen hetgeen hen over mij en alles wat en wie bij me hoort is verteld door de “macht”enerzijds en hetgeen ze zelf van me waarnemen anderzijds. Dit is echter wel een langdurig proces. En er zitten een paar addertjes onder het gras zoals de volgende: Ik ben een mens die woorden met gebaren ondersteunt. Dat doe ik al mijn hele leven, even zoals mijn moeder en mijn oma dat ook deden. Onze Franse roots zijn nog duidelijk herkenbaar in de wijze waarop we communiceren. De “macht”heeft die grappig overkomende eigenschap van mij op een dag ( omdat hij naar redenen zocht om mij als “ziek” te kunnen bestempelen en derhalve de mond te kunnen snoeren… volgens onze welbekende en nooit ontkende perceptie) als teken van “ziekte” aangemerkt…zo hebben we dat vol verbazing..vol verwondering destijds aangehoord.

Als daaraan werkelijk de conclusie verbonden kan worden dat iemand “ziek”is….nou….dan zijn veel zuid-europese mensen “ziek”….

Daar kun je om lachen. Echter, wanneer bijvoorbeeld iemand met een medische status tegenover een “leek” verkondigt dat aan “gesticulerend communiceren” te zien zou zijn dat iemand “ziek” zou zijn, dan ontstaat er een naar probleem voor de gesticulerende mens van Franse komaf: “Zo’n mens is zichzelf in het “gesticulerend communiceren”. En als juist die eigenschap als ”ziek” is aangemerkt, zal

–          de door de “macht” verkeerd ingelichte mens

–          in een “nadrukkelijk zichzelf blijvend communiceren”

–          van de besproken mens met Franse roots,

–          een bevestiging zien van hetgeen diezelfde “macht” over

–          die gesticulerende persoonlijkheid heeft verkondigd….

–          ook al heeft die “macht” klinkklare onzin en leugens over de mens met Franse roots verkondigd

–          ook al heeft zo’n “macht”aan “gesticulerend en levendig communiceren”onterecht het begrip “ziek”gekoppeld.

Begrijp je?

Daarom kan het wel even duren, eer de mens met die verkeerde bril op merkt dat er iets niet klopt. En als dan uiteindelijk die discrepantie wordt ervaren, duurt het nog wel even eer het doordringt waar die discrepantie door wordt veroorzaakt.

He, ingewikkeld om uit te leggen. Ik hoop dat het me toch is gelukt iets van dit proces weer te geven.

According to my perception

Soms komt een beetje meer houvast zomaar onverwachts uit de lucht vallen. Soms is dat op een moment waarop je het even niet meer ziet zitten.

Ik weet hoe dat voelt: Geweldig, fantastisch en opluchtend en….o.k….natuurlijk zijn er dan ook een paar traantjes. Maar op een moment waarop je wat meer houvast krijgt, stromen die traantjes vanwege geluk over je wangen. Niet van verdriet. En dat is in een ondoorzichtige weinig hoopgevende fase van een nare situatie, onvoorstelbaar fijn.

Tot gauw.

Een groot aantal vragen vereisen de nodige rust om ze zuiver en volledig te beantwoorden.

Ik neem daarom voor die ingewikkelde vragen wat meer tijd eer ik mijn reactie stuur/op deze pagina zet. Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Daarnaast vergt de afronding van het boek dat ik over “onethische manipulatie” schrijf en toch binnen het komende half jaar zal publiceren, veel tijd en energie. Natuurlijk zal ik gedichten blijven schrijven over een bijzondere, ingewikkelde (door de situatie waarin de betrokkenen verzeild zijn geraakt) maar ook hechte en fijne vriendschap…..waarvan ik hoop dat die vriendschap op een dag weer zichtbaar zal kunnen zijn… tastbaar…..zonder druk…..

Als “tovenaar van Oz” blijf ik bezig met pogingen om mijn kameraadje uit de knel te halen. Iedere denkbox, hoe gesloten ook, is immers uiteindelijk open te breken. Daarbij is volgens mij niet “macht” het sleutelwoord, maar veeleerder “liefde en/of vriendschap”. dag

Vriend van noorse broeder vertelt over contactbreuk met de kameraad die in de noorse broeders “vastzit”.

Volgens deze anonieme mailer was de “noorse-broeder-kameraad” in financiele problemen geraakt. Na het aflossen van de schulden door de “kerk”(=noorse broeders), is het contact tussen de anonieme mailer en zijn “noorse broeder-kameraad”verbroken.

Volgens het schrijven speelden xtc en cocaine ook een rol in dit gebeuren. Zijn er meer mensen met dergelijke ervaringen, mail me dan via [email protected] .

Of ik veel belangstellende lezers heb?

Mijn websites worden heel erg goed bezocht. Ook wordt alles vaak uitvoerig gelezen. Velen zitten zomaar een uur te lezen. De meeste vragen worden gewoon per e-mail gesteld. Enkele vragen zijn anoniem gesteld. Opvallend is het groot aantal mensen dat op de een of andere wijze met zoiets als onethische manipulatie te maken heeft.

Wie zijn slachtoffer van sektes?

Dat verschilt. Er zijn veel soorten sektes en veel soorten situaties waarin onethische manipulatie slachtoffers maakt. Wat eigenlijk meestal wel aanwezig is bij de mensen die slachtoffer zijn, is een zwakte. Ieder mens heeft wel een of andere zwakte/iets wat hij/zij graag zou willen…enz. Wanneer op een slecht moment leden van zo’n groep waarin onethische manipulatie speelt een persoon weten aan te spreken via die zwakte, kan het vekeerd gaan voor zo’n op dat moment nog vrij mens. Voor veel sektes zijn mensen met geld, macht, status enzo interessant.

Wanhopig?

Ja, dat begrijp ik heeeeeeel goed hoor. Ik kreeg ook weer een symbolische klap tegen mijn rikketik. Dat maakt moe. Je kunt dan misschien uitgerust van een vakantie terug zijn gekomen….dierbaren in een sekteachtige groep weten jou met al je goede bedoelingen binnen een dag te beroven van alle opgedane vakantie-energie.

Neem je rust, neem opnieuw stelling tegenover de intimidaties en bezin je op de weg die je verder wilt volgen. Misschien is je conclusie dat je door wilt gaan. Nou, succes dan! Misschien ben je er zat van en stop je ermee. Niemand die je dat kwalijk neemt hoor!

 

Iets tegen je wil doen en onder druk van de een of andere straf zijn veelvoorkomende stuurmiddelen van machten in gesloten groepen.

Wanneer de strafdreiging inhoudt dat je gescheiden zult worden van je kinderen, wanneer je niet onmiddellijk iets naars tegen dierbaren buiten de groep doet/zegt/schrijft, dan is er inderdaad zeker sprake van een onethische beinvloedingstactiek. Zeker weten.

Inderdaad, het landmark forum heeft wel invloed in de gezondheidszorg

via hun bedenkelijke invloed soms op sommige mensen die hun geld in de gezondheidszorg verdienen. Maar ook elders in onze maatschappij zijn ze met hun in mijn ogen oppervlakkige “happy clappy” bezig. Oppervlakkigheid kan met name voor mensen die last hebben van “teveel hooi op de vork”, een verademing zijn in hun hectische wereld vol burnoutdreiging. Dat is zoals ik dat zie.

Ja, ik ben op de hoogte van de sekte “het efraim-genootschap”.

Dat exleden aanklagen vind ik knap van ze. Deze sekte is gebaseerd op geloofstoestanden en geld. Waar ik veel studie naar heb gedaan zijn de meer “therapeutische sektes” enzo, maar in alle gevallen gaat het om onethische beinvloeding.

Dag creatief communicerend “knuffeldiertje”,

Ik denk dat ik zo ongeveer begrijp waarmee je komt. Het zal inderdaad vast wel zo zijn dat “iemand die “heksen” stoort, gestrafd wordt”.

Dergelijke groepen hebben een sterk hierarchische structuur. Groepsleden die een overtreding van de regels van leden van de groep melden, krijgen er pluspuntjes voor terug. Doen ze dat niet en merkt een ander op pluspuntjes azend groepslid de zwijgzaamheid over de overtreding op, dan is het niet te best voor degene die zweeg en degene die de regels overtrad.

Onethische manipulatietechnieken houden mensen binnen de grenzen van zo’n nare groepsstructuur.

Wat ik voor nadere invulling van het verhaal van je zou willen weten zijn:

1 Waarmee voelen “de heksen”zich gestoord?

2 Waarin worden ze gehinderd?

3 Waarmee worden degenen die “storen” gestrafd?

4 Wie bepaalt wat “storen”is?

5 Wie bepaalt de straf?

6 Wie worden gezien als “stoorders”van de “heksen”?

7 Is er sprake van “rituelen”?

8 Worden er bewustzijnsverstorende technieken/middelen gebruikt?

9 Is er sprake van een vorm van “offeren”?

10 Ben je bang….en zo ja…waarvoor/voor wie ben je bang?

11 Hoe is het met jou en ben jij het eens met de regelgeving, stellingnames en wijze van optreden van de groepsleden tegenover jullie outcast en in het algemeen?

Ik weet dat het voor iemand binnen de muren van zo’n nare groepsstructuur moeilijk is om tot het beantwoorden van de vragen te komen. Probeer het alsjeblieft toch. Beantwoord de vragen op z’n minst ook voor jezelf. Beantwoord ze niet te snel. Denk eerst na. Doe dat bij iedere vraag. Dit voorkomt waarschijnlijk dat “in je hoofd gepompte vooroordelen van de groep”voor jou het antwoord geven.

Je doet me een plezier wanneer de antwoorden uit je eigen zelf komen. Voor iedere vraag staat een cijfer. Wanneer je een cijfer in je antwoord gebruikt(hoe onduidelijk en summier ook) dan weet ik in ieder geval waar het over gaat en op welke vraag het antwoord van toepassing is. Ik hoop iets van je te vernemen.

Binnen groepsstructuren zoals hier boven beschreven, komt het vaak voor dat aan woorden een andere betekenis is gegeven dan ze normaliter hebben.

Het begrip “luisteren” kan al een probleem vormen. Wanneer mensen op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid met elkaar spreken, dan betekent de term “luisteren”= horen wat de ander zegt, rond laten zoemen in je eigen gedachten over iets en vervolgens een mening/beeld vormen enzo. Maar binnen groepen zoals op mijn page, betekent “luisteren”= gehoorzamen. Ook ik “luisterde”niet volgens mensen van de groep. Ik begreep daar niks van. Ik had juist heel goed geluisterd, wist precies wat er gezegd was en gevraagd was….maar deed niet altijd precies zoals gezegd was. Ik vond het soms maar vreselijke onzin en koos gewoon mijn eigen weg. Me van geen kwaad bewust. Maar dan kreeg ik even later naar mijn hoofd: “Ben je doof?”Je luistert niet!”

Nou….daar begreep ik helemaal niks van, totdat ik me ging realiseren dat met “luisteren”gehoorzamen”werd bedoeld. Onvoorstelbaar gewoon.

Zo hebben zulke gemeenschappen meer trucjes met woorden uitgehaald. Niet alleen woorden krijgen hier en daar een andere betekenis, ook voorbeelden van gedrag worden andere betekenissen toegekend dan ze in werkelijkheid hebben. Zo ontstaat mede een psychologische prikkeldraad tussen de mensen in de wereld van de groep en de mensen in de wereld buiten de groep. Voeg daaraan toe dat met mensen van de buitenwereld slechts op oppervlakkige wijze of beroepsbegrensde wijze mag worden gecommuniceerd. Onethische manipulatietechnieken….en (wanneer een groepslid zo slim is om de boel door te hebben) de extreme straffen die op “contacten met diepgang” staan, zorgen ervoor dat de meeste gaatjes in de begrenzende muur gedicht zijn…..de meeste gaatjes…de meeste…niet alle..

Voor meer informatie over satanische praktijken en satanisme verwijs ik je naar:

Ritueel Misbruik

Viplinken

Incest, het vervaardigen van pornobanden, gedwongen drugsgebruik, nare straffen, het uiterst extreem verbreken emotionele banden met mensen( familie en hechte vriendschappen), het oppervlakkig houden van contacten buiten “het geheime genootschap”en een zorgvuldig uitgevoerde pr om de buitenwacht de ogen dicht te drukken voor de werkelijkheid achter de facade, zijn enkele van de typische kenmerken van mensen die zich bezig houden met satanische praktijken. Veel deelnemers aan de praktijken binnen zo’n genootschap, doen dat niet uit eigen vrije wil. Onethische manipulatietechnieken worden toegepast om veel onwelwillenden ertoe te dwingen toch binnen dat genootschap te blijven en erover te zwijgen. In mijn ogen zijn deze mensen slachtoffers van machten binnen zo’n genootschap.

Verzetten

Verzet tegen onredelijke uitbuitende machten is niet eenvoudig. Je hebt er moed voor nodig. Bevlogenheid en natuurlijk verbondenheid met respect, met mensenrechten en dergelijke zijn van belang voor het ontstaan en volharden van zulk verzet. Buiten een onmenselijke situatie staand, is verzet minder moeilijk dan binnen zo’n drukkende situatie natuurlijk. Maar ook buiten zo’n toestand is het niet eenvoudig. Je bent buitenstaander, kritisch denkend en derhalve in staat de machtsstructuur als een plumpudding inelkaar te laten storten…..En met een beetje geluk, bereik je mensen binnen de groep en knokken ze met je mee in plaats van tegen je….met een beetje geluk dan he. Heb je pech. Dan sta je alleen. Hoever je dan nog kunt gaan, juist voor de mensen voor wie je het allemaal onderneemt die tegelijkertijd jou in de steek laten, is aan jezelf. Ik wil in deze ook mijn bewondering uiten voor “Die weise Rose”.

Als toonbeeld van verzet, mag je natuurlijk niet gezien worden door mensen die vast zitten binnen een groep waartegen je bent opgestaan. De macht van zo’n nare groep zal er alles aan doen om je dood te zwijgen. Sommige machten “heffen je min of meer op”. Er bestaan machten die denken dat je dan vanwege die wil van de machten ook werkelijk opgeheven bent. Zulke machten verbazen en ergeren zich erover dat je doodgemoedereerd rondstapt en nog succesvol bent ook in je optreden tegenover de onmenselijkheid van zo’n machtsstructuur. Tja, wat zal ik je zeggen:

“Stug doorgaan. Blijf nadrukkelijk jezelf

en

doe vooral waar je goed in bent!

Dan zal je succesvol zijn”.

…en een knipoog voor jou van mijn roots.

Succes!

Ik hoop dat je binnenkort bijval krijgt va de mensen voor wie je het doet.

Je verdient het!