QAnon en Viruswaanzin

Complot theorieën in coronatijd

Over de mogelijke impact van complot theorieen zoals van QAnon en Viruswaanzin

Ontmoeting met een lelijk virus uit China

Rijk florerend China

Het is alweer lang geleden dat we voor het eerst bewust werden van de impact van lelijk virus uit China. Een land met een bijzonder politiek bestel waar de leider van de Communistische Partij de baas is. Een prachtig land. Ik heb er gereisd. De cultuur en natuur zijn beide imponerend. De ontwikkeling van China op economisch gebied is enorm. Shanghai is een  moderne stad met een uitgangsleven zoals we dat elders in de wereld aan kunnen treffen. Als je naar het zakelijke centrum kijkt vanaf de rivier daar, zie je gebouwen die een beetje lijken op gebouwen uit verschillende steden in de wereld. Elektrisch aangedreven superdeluxe auto’s en scooters scheren door de Chinese stad, waar de luchtvervuiling duidelijk teruggedrongen lijkt. De hoge snelheidstrein rijdt daar echt hard. Het instappen is gereguleerd en de voorstellingen in theaters worden fenomenaal uitgevoerd. In China zijn ze trots op hun heritage en tradities. Dat merk je al gauw. Er is veel aandacht en financiële steun voor het propageren van de historie, de macht van de keizers en de wijsheid van grote filosofen zoals Confucius.

De andere kant van China

Je ziet ook gebieden, dorpen en markten, waar de razendsnelle ontwikkeling van China aan voorbij lijkt te zijn gegaan. Dorpen waar de industrie is ingestort en waar geen enkele steun lijkt te zijn voor de mensen die achter gebleven zijn in die dorpen. Het straalt enorme armoede uit. Na het sluiten van de plaatselijke of regionale fabriek, zijn ze werkloos achtergebleven werd er verteld. Armoede, troosteloosheid. Heel erg anders dan in spetterende steden als Shanghai en Beijing. Ben je er wat langer, spreek je de bevolking, dan merk je dat ze blij zijn met de vooruitgang in economische zin, trots op hun land en blij met meer vrijheden dan ze gewend waren. In een gesprek met wat meer diepgang, lijk je voorzichtig het verlangen naar meer vrijheid, meer flexibiliteit te horen. Ik ben hier voorzichtig, omdat ze al snel alles weg lijken te lachen met blijheid over hoeveel beter het nu in China is. Ook hoor je het begrip voor de complexiteit van het besturen van het grote land. Het land van keizers. Het land van eeuwen en eeuwen keizers, van alleenheersers. Nu wordt het land geplaagd door het, zo lijkt het, daar geboren virus Covid19. Vleermuizen op dierenmarkten zouden de oorzaak zijn. Dierenmarkten die zo uit de Middeleeuwen lijken te komen. Een schommeling in de tijd. Maar ze bestaan in het nu. Heel veel dierenleed. En dan is er nog die ene mijn waar niemand mag komen. Het verhaal leeft, dat daar al voordat het virus uitbrak, mensen ziek waren geworden en een onbekende longziekte hadden gekregen. China lijkt de aanstichter van het Covid19-probleem. Maar China is natuurlijk niet de enige oorzaak van de virusellende. Mensen over de hele aarde zijn natuurlijk mede debet aan het ontstaan van zulke nare virussen: Bomenkap, luchtvervuiling, klimaatproblemen door onze niet te stillen honger naar groei. Of misschien is het de techniek die de razendsnelle vooruitgang niet bij kan benen. Misschien is het tijd om alle kennis die we op aarde hebben te bundelen om een beter klimaat te creëren. Hoe dan ook, het virus is er. Het is overal en het heeft een enorme impact: ziek van corona, coronadoden, coronabeleid, coronacrisis en coronavaccins…die begrippen zouden niet bestaan zonder het bestaan van Covid19 uit China. Viruswaanzin en QAnon hebben het erover. Ze spreken erover soms met het idee dat het coronavirus voort zou komen uit de koker van een machtige samenzwering. Een machtig systeem dat de mensheid zou willen overheersen met zowel geld als macht in hun doelstellingen.

Wanneer spreken we van een complottheorie en is een complottheorie altijd de verkeerde visie?

Er zijn meerdere definities. Meestal wordt het begrip complottheorie als volgt omschreven: “wanneer mensen ervan overtuigd zijn dat een bepaalde situatie/ gebeurtenis wordt veroorzaakt door een geheime samenzwering. Volgens mijn inzichten is het niet zo, dat een complottheorie per definitie niet de juiste visie op een gebeurtenis is. Naar mijn mening wordt het begrip “complottheorie” vaak wel geassocieerd met de betekenis dat het dan gaat om een overtuiging die niet klopt. De betekenis van het begrip “complotdenker” wordt daarvan afgeleid vertaald als zijnde iemand die onzin verkondigt, in een gebeurtenis ten onrechte een samenzwering ziet. Er zijn in de wereld gebeurtenissen die wel degelijk de werkelijkheid reflecteren, maar doordat ze ongeloofwaardig overkomen worden ze ten onrechte naar het het land der fabelen verwezen. Wie kent niet het begrip: Doofpot. Er worden in de wereld regelmatig gebeurtenissen in de doofpot gestopt. De mensen die een werkelijk bestaand onrecht aankaarten noemen we ook wel klokkenluiders. Klokkenluiders die iets vervelends van een machtig persoon of machtige organisatie boven water tillen, krijgen wel te maken met het “verwijt” een “complotdenker” te zijn.  Een complotdenker met de associatieve betekenis van “iemand die onzin verkondigt”. Ten onrechte worden in dat geval mensen die een doofpotactie herkennen: hysterisch en/of complotdenker genoemd.  Het doel daarvan is natuurlijk dat de overtuiging van de klokkenluider niet geloofd zal worden. Het komt daarom vaak voor, dat klokkenluiders lange tijd alleen staan in hun strijd tegen onrecht, onmenselijkheden van een persoon of organisatie. Kortom: De negatieve associaties van het begrip complotdenker of complottheorie, kunnen leiden tot de onterechte overtuiging dat hetgeen de klokkenluider vertelt niet de wekelijkheid zou reflecteren. Wellicht ten overvloede: er zijn ook veel complottheorieen die een overtuiging hanteren die niet de werkelijkheid reflecteert.

Complottheorieën in Coronatijd

We komen in coronatijd tenminste 2 complottheorieën tegen, die zelfs tot complotbewegingen hebben geleid: QAnon en Viruswaanzin/ Viruswaarheid. Een in het oog springend verschil tussen de twee is wel het volgende: QAnon is in de Verenigde Staten gestart door een anoniem persoon of een anonieme groep die zich Q noemt. Viruswaanzin/ Viruswaarheid, kent een leider die zich duidelijk wel laat zien als leider van deze beweging. Verder zijn er veel overeenkomsten. Opvattingen zoals Deep State, seksueel misbruik van kinderen door machtige personen in de wereld, dat we met z’n allen door de overheid zouden worden bedonderd over de impact van het virus e.a. spelen een rol in de achterliggende filosofie van deze complotbewegingen.

QAnon

QAnon lijkt als beweging mijns inziens te zijn uitgegroeid tot een gesloten manipulatief systeem. Op mij komt QAnon over als een destructieve sektarisch getinte structuur, waarin met behulp destructieve controletechnieken gedrag, gedachten en gevoelens van de volgelingen , 1 richting op worden gestuurd.  Dat de berichtgeving van QAnon vooral via social media gaat, speelt ook een belangrijke rol: Wanneer mensen geïnteresseerd zijn in een van de thema’s van QAnon, zullen ze via social media, mede door de algoritmes, meer en meer naar  naar alleen de artikelen van QAnon of artikelen met dezelfde opvatting als QAnon verwezen worden.  Op deze wijze worden deze mensen slechts eenzijdig geïnformeerd. Andere geluiden over de thema’s die hen interesseren, raken voor hen meer en meer op de achtergrond. Hierdoor ontstaat en groeit de tunnelvisie. Hier is uiteindelijk sprake van eenzijdige informatie. Het bepalen en beperken van de informatievoorziening is een belangrijk middel om mensen in hun gedrag, gedachten en gevoelens te beïnvloeden. In mijn praktijk heb ik als exitcounselor inmiddels mensen die zich slachtoffer van QAnon voelen naar beter vaarwater begeleid. De verschijnselen die ze vertonen lijken als 2 druppels water op de verschijnselen die ik bij slachtoffers van destructieve sektes zie. De klachten waarmee de sociale omgeving van een QAnon aanhanger bij mij komt, zijn dezelfde als de klachten als de klachten van iemand onder invloed van een destructieve sekte. Bijvoorbeeld: de dierbare van de oude sociale omgeving lijkt veranderd te zijn sinds hij/ zij zich meer en meer met QAnon bezig is gaan houden. Hij doet, zegt en laat dingen die hij/zij normaliter nooit zou doen, zeggen of laten. Daarnaast is er de contactbreuk. Soms is er nog wel contact mogelijk, maar alleen contact in oppervlakkige zin. Een gesprek van familie met de dierbare in de knel van QAnon, loopt meestal uit op een misverstand of zelfs ruzie. Wat de familie of wat de vrienden van een dierbare bij QAnon ook onderneemt, hun dierbare lijkt onbereikbaar. Er lijkt sprake te zijn van de impact van destructieve controletechnieken. Voor meer over destructieve controletechnieken verwijs ik graag naar mijn pagina’s: Wat zijn destructieve controletechnieken en Zeven belangrijke destructieve controletechnieken. Wanneer mensen onder invloed van destructieve controletechnieken staan, wordt m.b.v. een handjevol psychologische technieken geleidelijk maar zeker de nieuwe rekruut geleerd om op een andere manier dan voorheen naar zichzelf en de wereld te kijken, terwijl tegelijkertijd de toetsstenen worden afgenomen. Mensen die tot nadenken kunnen stemmen worden op afstand gehouden. Dit is wat ik o.a. ook bij QAnon problematiek zie. Ik verwijs graag naar de uitleg over hersenspoelen en naar onderstaand filmpje:

Viruswaanzin/ Viruswaarheid

Over Viruswaanzin/ viruswaarheid kan ik vertellen, dat zich meerdere volgelingen van het gedachtengoed van deze groep bij mij hebben gemeld met hun idee dat ze hersenspoeltechnieken zien in het coronabeleid van onze regering. Ze lijken vaak te denken dat machten in ons land ons op totalitaire wijze willen besturen. Daarnaast zijn ze de mening toegedaan dat de maatregelen tegen het coronavirus niet nodig zijn, omdat corona slechts een griepje zou zijn. Alhoewel ik het absoluut niet met het gedachtengoed van deze mensen eens ben, sta ik iedereen zeker wel ruim te woord. Maar soms ben ik niet zo blij over hetgeen er gebeurt.  In het begin werd ik er bijvoorbeeld mee geconfronteerd dat mijn goede naam, als exitcounselor en expert destructieve controletechnieken/ sektes en loverboys, in allerlei weblogs werd misbruikt voor het aanprijzen van de opvattingen van Viruswaarheid / Viruswaanzin. Daar heb ik mij natuurlijk nadrukkelijk van gedistantieerd. Eerlijk gezegd was ik er “not amused” over dat mijn naam door sommigen van hen werd gekoppeld aan het gedachtengoed van Viruswaarheid/ Viruswaanzin. Ik heb hier o.a. digitaal via mijn website op gereageerd. Zie daarover meer op: Sjoukje Drenth Bruintjes vindt coronavirus-covid19 serieuze bedreiging voor uw gezondheid.

De oorzaak van het ontstaan van een beweging als viruswaarheid/ viruswaanzin ligt op meer terreinen. Onder andere de ontwikkeling eerder van QAnon lijkt me mede debet aan het kunnen wortelen van Viruswaanzin. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij het kabinetsbeleid aangaande het coronavirus, vind ik. Volgens mijn inzichten zijn de inconsistenties in het coronabeleid een voedingsbodem voor achterdocht. Van de mondkapjesgate, die mee leek te doen in de ontwikkeling van een ramp in de verpleeghuizen, tot het herhaaldelijk niet opvolgen van het advies van de Gezondheidsraad m.b.t. de vaccinatiestrategie: Het voortdurend zwichten voor een groep met een sterke lobby, zodanig dat de vaccinatiestrategie ten gunste van de lobbyende groep werd veranderd. De Gezondheidsraad spartelde tegen, herhaalde voortdurend hun advies. Het mocht niet baten. Het kabinet zwichtte en zwalkte van de ene lobbyende groep naar de andere. Zulke gebeurtenissen leiden volgens mijn mening bij veel mensen tot schade aan het vertrouwen in het coronabeleid. Soms leidt dit tot een vertrouwensbreuk. De invloed van Viruswaarheid/ Viruswaanzin via social media speelde volgens mijn inzichten ook een belangrijke rol. Ook hier worden geïnteresseerden via algoritmes steeds weer doorgestuurd naar artikelen van Viruswaarheid/ viruswaanzin of artikelen met dezelfde opvatting als viruswaanzin/ viruswaarheid. Op dezelfde wijze als in het geval van QAnon leidt dit  m.i. tot het groeien van de tunnelvisie waarmee ze uiteindelijk aanhanger worden van viruswaarheid/ viruswaanzin. Dat is zoals ik dat zie. Wanneer  aanhangers van het gedachtengoed van viruswaanzin mij contacten, erken ik in de eerste plaats dat er ook volgens mij wel grote verwijdbare inconsistenties zitten in het coronabeleid. Ook zeg ik hun visie wel te begrijpen en dat ze recht hebben op een eigen mening. Vervolgens leg ik hen uit dat fouten in beleid mede worden veroorzaakt door de onbekendheid met het virus en de ongekende snelheid waarmee het virus grip heeft gekregen op onze wereld. Het is inderdaad 100% besluiten nemen met 50% kennis, zoals onze nu demissionaire minister-president Rutte het een keer heeft verklaard. Beleid voeren op een grillig virus als corona is geen eenvoudige taak, denk ik. Er lijken beleidsmakers te zijn die de ingewikkelde situatie niet zo goed kunnen hanteren. Althans, zo komt het wel op mij over. Dat het niet enkel een griepje is, lijken de volgelingen van viruswaarheid/ viruswaanzin niet te kunnen bevatten. Ik leg de situatie vaak uit aan de hand van de betekenis van een een soort oorlogssituatie waarin, in het gevecht met de onzichtbare vijand: het coronavirus, geen ruimte is voor de dingen die we gewend waren. Er is ander gedrag dan we gewend zijn nodig, om het virus eronder te krijgen. We moeten ons beschermen tegen de impact ervan. Dat leidt ertoe dat we na vele jaren zonder de ontberingen van een oorlog, wel even moeten wennen aan mondkapjes, afstand houden, niet met vakantie of naar het theater, de restaurants niet bezoeken enzovoorts. We worden in onze vrijheden beperkt vanwege de oorlog tegen een onzichtbare maar alom aanwezig vijand. Ik begrijp wel dat de ernst van de boodschap veel mensen teveel is geworden. Denken dat het virus helemaal niet zo erg is en dat de maatregelen onzinnig zijn, maakt de vrijheidsbeperking in hun beleving ongedaan en dat levert opluchting op bij de mensen die het effect van het slecht-nieuws bericht niet aankunnen. Dat gevoel wordt als een cadeautje ervaren. De beloning voor hun idee. Die beloning is fijn en dus staat dit gevoel in de top 1 van hun wensen. Backlash in vol ornaat en de boodschapper van het slechte nieuws had tenslotte in de Romeinse tijd al grote problemen. Gelukkig lijken de mensen die mij contacten over het gedachtengoed van Viruswaarheid/ Viruswaanzin meestal wel bereid om op z’n minst ook wel naar mij te luisteren. De meesten die mij bellen met het gedachtengoed van Viruswaanzin als thema blijven wel aan de telefoon, ook al vernemen ze een andere opvatting dat ze tot dan hebben gevolgd. Dat vind ik een goed teken in de verder grote zorgen die ik over hun gedachtengoed heb. Link gerust naar mijn verhaal over hersenspoelen. Hieronder het verhaal van iemand die, tot haar stomme verbazing nu, toch helemaal verzeild was geraakt in het gedachtengoed van Viruswaarheid/ viruswaanzin:

Kinderen niet gevaccineerd door complot-denken

Het is al vele jaren een fenomeen dat veel kinderen uit religieuze groepen soms nooit worden gevaccineerd. Ook niet tegen het coronavirus. Zij vertrouwen erop dat God alles wel zal regelen en daar gaan ze niet tegenin. Tegenwoordig is er ook een andere groep die hun kinderen niet vaccineert. Het gaat dan om de ouders die hun kinderen niet vaccineren uit angst voor schadelijkheid van de vaccinaties voor hun kinderen. De redenen variëren van sabotage door regeringen of de illuminatie tot gif of genetische manipulatie met schadelijke effecten voor hun kinderen. Enkele beroemdheden steunen de angstaanjagende theorieën soms en dat leidt dan tot veel geloof in dat negatieve verhaal over vaccinaties bij de ouders. Op scholen spreken ze er met elkaar over en zo is de groep ouders die nu niet willen vaccineren groter geworden.

Pointer heeft er een onderzoek naar gedaan. Hier volgt de link naar hun verhaal: https://pointer.kro-ncrv.nl/duizenden-moeders-keren-zich-tegen-coronamaatregelen-en-vaccins

Complotdenkers? Klokkenluiders?

Vormen QAnon en Viruswaanzin complottheorieën die de werkelijkheid niet reflecteren? Gaat het hier om klokkenluiders die onrecht aan de kaak stellen? Ik geloof niet in de filosofieën van deze complotbewegingen. Maar luisteren naar wat de mensen in deze bewegingen te zeggen hebben, doe ik wel. Vervolgens ben ik als exitcounselor niet bezig om hun visie te bestrijden, maar om ze er zelf over te laten nadenken. Dat is het doel van mijn vak als exitcounselor. Geachtenzaad zaaien en mensen motiveren tt zelf nadenken zijn belangrijke onderdelen van het exitcounselen. Volgens mijn inzichten op basis van mijn kennis over de impact van destructieve controletechnieken, waarneming en ervaring, geldt voor beide bewegingen dat ze kenmerken vertonen die als 2 druppels water lijken op de kenmerken van een manipulatief systeem met destructieve controletechnieken. Daarbij verwijs ik vooral ook naar de werking van de activiteiten van zowel QAnon als Viruswaanzin op:  informatie, denken, gedrag en voelen van mensen die deze complottheorieën volgen. QAnon lijkt me op dit moment meer gesloten dan Viruswaanzin. In mijn praktijk heb ik ervaren dat de mensen die QAnon volgen eerst onbereikbaar en intolerant zijn richting andere opvattingen dan die van hun. Als exitcounselor kan ik hier succesvol mijn werk verrichten. Met de bijzondere benadering die tot mijn bekwaamheden behoort, kan ik deze mensen wel bereiken. Het duurt meestal wel even, maar het kan. Volgelingen van het gedachtengoed van Viruswaanzin  staan tot nu toe meer open voor andere opvattingen, is mijn ervaring. Ik kan dit alleen zeggen over de mensen met wie ik contact heb gehad. Het kan dus best anders zijn bij andere volgelingen van QAnon en Viruswaanzin. Ik denk dat nader onderzoek door wetenschappers naar de mogelijke impact van deze bewegingen op zijn plaats zou zijn. Mijn taak als exitcounselor is mijn specifieke hul verlenen en mijn maatschappelijke taak gaat niet verder dan het signaleren van ontwikkelingen waarbij ik op basis van mijn beroep en ervaring in de praktijk vraagtekens heb.

 

 

Hulp nodig? Bel gerust: 06-55168867 of mail: [email protected]

According to my perception

 

Sjoukje Drenth Bruintjes

Exitcounselor: expert destructieve controletechnieken/ sektes/ loverboys/ de effecten van complottheorieën en het ondermijnen van de effecten ervan