Noorse Broeders onder de loep: sekte of geen sekte?

Noorse Broeders/CGN= Christelijke Gemeente Nederland/ Brunstad Christian Church Nederland

Een visie van Sjoukje Drenth Bruintjes

Voor hulp en informatie:

Counseling en Consultancy Praktijk van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Tel: 06-55168867 E-mail: [email protected]

Internet: exitcounseling.nl  counselingpraktijk.nl  sektehulp.nl  slachtofferloverboys.nl

Inleiding

Sinds de Noorse Broeders besloten hebben om zich te gaan vestigen in Stadskanaal, stromen de vragen over deze geloofsgemeenschap binnen. Zelfs mensen die voorheen soms helemaal niets van deze beweging hadden gehoord, maken hun ongerustheid kenbaar.

Met name via mijn informatieve website sektehulp.nl (over “onethische manipulatietechnieken”/ “dwingende beïnvloedingstechnieken”/ “destructieve controletechnieken”) belanden ze met hun vragen in mijn mailbox.

De meest voorkomende vragen zijn dan de volgende:

 • Kun je de Noorse Broeders als een sekte beschouwen?
 • Is de groep gevaarlijk voor de mensen in onze omgeving?
 • Waar moeten we op letten als ze hier eenmaal zitten?

Ik ben gespecialiseerd in kennis over de mogelijke impact van destructieve controletechnieken. Situaties waarin dergelijke technieken gebruikt worden zijn b.v.:

 • sektes
 • groepen/bewegingen met een sektarische structuur
 • loverboys problematiek
 • incest
 • huiselijk geweld
 • etc.

Behalve vragen van omwonenden uit de omgeving van de nieuwste vestiging van de Noorse Broeders in Stadskanaal, bestaan ook de klachten van mensen die zich slachtoffer van de handelswijze van deze beweging voelen en die hun beleving op verschillende wijzen kenbaar hebben gemaakt. De vraagstelling in het begin: “Sekte of niet?” heb ik veranderd in: “Maakt men binnen deze beweging gebruik van dwingende beinvloedingstechnieken of niet?”

Het begrip sekte zou ik niet in de mond willen nemen. In de eerste plaats omdat het begrip sekte in het woordenboek een betekenis geeft die niet zoveel handvaten geeft: afscheiding van een grotere beweging. Ten tweede omdat het begrip sekte in de volksmond een uiterst negatieve betekenis heeft en bovendien wijst op allerlei psychologische groepsprocessen die mijns inziens niet altijd zondermeer toepasbaar zijn op een groep.

Voor mijn opvatting vind ik de vraag naar het bestaan van de impact van destructieve controletechnieken belangrijker. Immers, destructieve controletechnieken hebben, volgens enkele wetenschappers die zich met de problematiek ervan bemoeien het gevaar in zich, dat ze het zelfbeschikkingsrecht, de eigen vrije wil, van mensen kunnen beperken.

Wanneer ik een situatie bestudeer, dan kijk ik naar de volgende eigenschappen als toetsstenen:

Het gaat hier dan met name om:

 • tolerantie/intolerantie
 • gesloten/open gemeenschap
 • gelijkwaardigheid en respect/discriminatie
 • ruimte of geen ruimte voor een eigen vrije wil en eigen keuze
 • zelfbeschikkingrecht of niet
 • in hoeverre worden kritisch denkende mensen die niet lid zijn van die gemeenschap welkom geheten of juist geweerd
 • in hoeverre is de discussieruimte begrensd?
 • is er werkelijk sprake geweest van ernstige kindermishandeling binnen die groep
 • en nog enkele andere punten die vallen onder kenmerken van dwingende beïnvloedingtechnieken (zie hiervoor ook de website: Sektehulp.nl.)

Het is mij opgevallen dat door voorvechters van de NB/CGN met name het verwijt van de slachtoffers betreffende de kindermishandeling aan het adres van de NB/CGN, is bestreden als zijnde een doodnormaal fenomeen van de tijdgeest. M.a.w.: Volgens hen “gebeurde de kindermishandeling binnen de NB/CGN in een tijd waarin men tuchtigen gewoon zou hebben gevonden in de hele samenleving”.

Of de NB/CGN dwingende beinvloedingstechnieken gebruikt?

In ieder geval vind ik dat de mensen die zich slachtoffer voelen van deze beweging en zich bij mij met hun beleving melden, verschijnselen lijken te vertonen die als 2 druppels water lijken op de gevolgen van onderdrukking middels destructieve controletechnieken.

Voorbeelden van de klachten die mij ter ore zijn gekomen:

Contactbreuken

De meeste klachten die mij ter ore komen zijn klachten over allerlei vormen van contactbreuk:

 • Contactbreuk met ouders, broers en zussen na het besluit om niet meer volgens het normen –en waardenpatroon van de NB te willen leven
 • Het veranderde contact tussen echtgenoten: van contact met diepgang naar een meer oppervlakkig contact, wanneer een van beide ervoor kiest om kritische geluiden te laten horen over de NB waartoe diegene dan wel behoort
 • De klacht om niet samen met de andere familieleden afscheid te mogen nemen van een dierbare die is overleden
 • Contactbreuk met ouders met als reden: homoseksualiteit

Ze vertellen bijvoorbeeld over hun beleving van hun jeugd:

 • Ze vertellen over ernstige mishandelingen in hun jeugd,
 • over de rol van een bepaalde verkondiging op een gegeven moment, op de opvoeding en sfeer binnen het gezin waaruit ze komen
 • over het verbod om tv te kijken en wat voor straf erop stond wanneer ze wel tv hadden gekeken enzovoorts
 • over het ongemak wat ze voelen als ze een relatie kregen met iemand buiten de grenzen van de NB groep. Volgens de beleving van deze mensen: In sommige gevallen werd de relatie dan verboden. In andere gevallen werd de relatie getolereerd, maar was de grootste klacht dat de relatie ten dode was opgeschreven omdat de buitenstaander de regels van de NB niet kon bevatten.
 • Educatief materiaal van de NB waarin ik van een van de mensen die zich slachtoffer voelde rond mocht kijken, bevat stof dat bij mij op zijn minst een aantal vraagtekens heeft opgeroepen.
 • Zelfmoordpogingen van jonge mensen waarbij de personen zelf of de familie van die personen aangeven dat de reden voor de zelfmoordpoging ligt bij de opvoeding volgens de regels van de NB of door een contactbreuk ten gevolge van een andere keuze dan de NB wenst
 • Het gevoel van veel ex-NB-ers dat hun klachten door de leiding van de NB niet serieus werd genomen. Men voelde en voelt zich vaak ongehoord.

Natuurlijk kan niet zondermeer geconcludeerd worden, dat de oorzaak van bovenvermelde ellende bij de handelswijze van de NB ligt. Echter, volgens de beleving van de mensen die met deze klachten komen is dat wel zo.

Ik ben geen wetenschapper. Ik ben een veldwerker en daarom iemand met een luisterend oor voor de mensen die bovenvermelde belevingen der dingen hebben gemeld.

In mijn bescheiden opvatting hierover, lijkt me een gesprek op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid tussen leiding en de mensen die zich ernstig benadeeld voelen van belang.

Sinds 2009 zijn er geluiden die wijzen op meer toenadering tussen NB-ers en ex-NB-ers. Ik hoop van ganser harte dat de geluiden van de mensen die met hun beleving het gevoel hebben niet gehoord te worden, uiteindelijk hun plekje vinden bij de leiding van de NB en dat ze het gevoel mogen krijgen dat ze werkelijk serieus worden genomen.

In naam van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens!……en in naam van de medemenselijkheid.

According to my perception,

Sjoukje Drenth-Bruintjes.

Hieronder volgen enkele linken naar nieuws in de media over de Noorse Broeders. Graag verwijs ik ook naar de rest van de onderwerpen in het menu van deze site.

Opmerking: In een artikel, hier niet nader genoemd, wordt gesuggereerd dat er geen bewijslast was voor de aanklacht wegens mishandeling bij de Noorse Broeders. De aanklacht wegens lichamelijke-en geestelijke mishandeling werd geseponeerd vanwege het feit dat de verjaringstermijn was verstreken, zo luidt het verhaal van enkele critici. Indien dat de reden voor seponeren is geweest, dan vind ik dat een bedenkelijk einde aan de inspanningen van een dapper mens om geleden onrecht aan te kaarten. De aanklacht waarin de stelling dat de “Noorse broeders” een criminele organisatie zou zijn, werd niet bewezen geacht en derhalve geseponeerd

 

Meer over de Noorse Broeders: Lees verder via het menu rechts van deze tekst: Noorse Broeders.

According to my perception

Sjoukje Drenth Bruintjes/‘t schrijvertje