Jongereneducatie of dwingende beïnvloeding?

Educatief materiaal

of

Identiteitsonderdrukkende Indoctrinatie

 

Het boze oog

Herinner jij je nog de waarschuwende reclame “ tegen zwart kijken”? Jarenlang was het dagelijks op de tv te zien: een zwart omlijnd oog ( zie de afbeelding hierboven). Jarenlang en dagelijks. Het was bedoeld als waarschuwende reclame tegen zwart kijken, tegen het ontduiken van kijkgeldbelasting. Een actie van de overheid. Geen kwaads. Iets heel gewoons…..die actie.

Educatief materiaal en kijkgeld ?

Naast het materiaal van de heer van der Linden over de Noorse Broeders, ontvang ik en heb ik regelmatig materiaal ontvangen van andere belangstellenden in mijn onderzoek naar het functioneren van de NB. Sommigen doen dat met naam en toenaam. Anderen doen dat anoniem. Alle informatie over de NB, van welke bron dan ook, heeft mijn uiterste aandacht. Zo ook enig toegezonden lesmateriaal dat bij de Noorse Broeders werd gebruikt.

Terwijl ik op een dag met aandacht iets van het educatieve materiaal van de Noorse Broeders bestudeer, stuit mijn oog tot mijn stomme verbazing op het oog van de reclame tegen zwart kijken op tv. Nieuwsgierig naar de reden van het verschijnen van dat oog in het educatieve materiaal van de NB, dook ik in nog eens dieper in de leesstof omtrent en rondom dat mij welbekende reclamespotje. Wat niemand van de reclamemakers waarschijnlijk zal verwachten, is dat hun creatieve werk nog op een ietwat andere manier is gebruikt dan zij zelf voor ogen hadden tijdens het maken ervan. Ook de overheid zal niet op de hoogte zijn van het….laat ik zeggen: “andere gebruik”.

De overheid wilde de mensen erop wijzen dat ze wel aan de verplichte kijkgeld moesten voldoen. De makers van het reclamespotje hebben hun creativiteit ingezet voor een hun welbekend doel van de overheid. Zowel de overheid als de reclamemakers hebben met hun creatie nooit de bedoeling gehad om mensen de mond te snoeren of het tv kijken te verbieden….kinderen bang te maken….of iets dergelijks. Nee……..in Nederland iemand de mond snoeren…………dat bestond toch niet………bestaat toch niet…….

Eigen vrije wil, zelfbeschikking en de invloed van destructieve controletechnieken in Nederland

Helaas moeten we onderkennen dat er bewegingen zijn in Nederland, die de tolerantie en vrijheid van meningsuiting niet ten volle kunnen waarderen. Dat is een triest gegeven, waarmee we in Nederland aan de slag zullen moeten gaan. Een open voorlichting en discussie over de waarde en inhoud van vrijheid van meningsuiting in Nederland en een voorlichting + discussie over de middelen die een democratie tot zijn beschikking heeft om ethische grenzen te stellen aan die vrijheid van meningsuiting, is mijns inziens van groot belang.

Het snoeren van een mond middels het gebruik van geweld is onmenselijk en past niet in een democratie, vind ik………en met mij vinden heel veel mensen dat: moslims, katholieken, Noorse Broeders, Gereformeerden, atheisten……..links politiek Nederland, rechts politiek Nederland……..enz. enz.

Het snoeren van de mond middels psychisch geweld is een ietwat ander probleem. Wanneer is er sprake van het snoeren van de mond middels psychisch geweld: Zodra iemand niet durft spreken/schrijven……..zodra iemand last ondervindt van destructieve controletechnieken…..zodra iemands identiteit in de war wordt gestuurd door destructieve controletechnieken……..zodra iemand anders doet en spreekt dan hij/zij uit zichzelf zou doen…….enz. enz., vind ik. Voor een toelichting op mijn antwoord op die vraag, verwijs ik graag naar de Zeven destructieve controletechnieken, die ik op een andere afdeling van www.sektehulp.nl besproken heb.

Een goede overdenking over hetgeen ik heb geschreven over dwingende beïnvloeding / destructieve controle enz., leidt ertoe dat je tot de conclusie komt dat er psychologische trucs zijn waarmee kwaadwillende groeperingen een mens kunnen laten doen wat zo’n mens normaliter nooit zou doen, in het belang van zo’n kwaadwillende groepering.

Taalmanipulatie en ” loaden language”: Fairplay

Wat ook aan de orde komt als onderdeel van destructieve controle, is het veranderen van betekenis van woorden, het prutsen aan taal….een methode waarvan sektarische bewegingen zich bedienen om mensen het contact te laten verliezen met de omgeving buiten de groep. Een extreem voorbeeld is bijvoorbeeld een begrip als “ fairplay” waarmee de scientology-beweging het intimideren en treiteren van een kritische buitenstaander bedoelt. Het woord zelf heeft in werkelijkheid een uiterst positieve betekenis. Het roept een positieve emotie of associatie op bij mensen. De scientology misbruikt die positieve betekenis, die positieve emotie, voor het bedekken van het afschuwelijk onmenselijke kwetsen en treiteren van de kritische buitenstaander. Volgelingen van de scientology die hun dierbaren verstoten bijvoorbeeld, ervaren dat niet zelf als iets heel erg verkeerds. Het valt onder fairplay immers en het begrip fairplay geeft een positieve emotie. De mensen die ze zo naar bejegenen worden in hun ogen niet gekwetst. Die arme donders die kritisch zijn op de beweging hebben het licht nog niet gezien. Fairplayers hebben het gevoel dat ze de afvalligen de juiste weg laten zien. Ze hebben het gevoel dat ze de mensen die de weg kwijt zijn helpen.

Zoiets zie je in allerlei destructieve sektarische bewegingen. Mensen met kritiek hebben het licht nog niet gezien en dus. Er zijn bewegingen die inhumane treiteringen en buitensluitingen vertalen met de term: liefde. De lezer zal al wel begrijpen dat die term de lading niet dekt, evenzoals het begrip fairplay de lading niet dekt.

Taalmanipulatie en ” loaden language”: jaloersheid

Via deze omweg kom ik terug op het gebruik van “ het oog” van de reclame tegen zwart kijken. De tekst die eromheen hangt gaat over het begrip: jaloersheid. Jaloersheid heeft een uiterst sterk negatieve betekenis. We weten allemaal dat jaloersheid geen goede voedingsbodem is voor gezonde positieve menselijke verhoudingen. Niemand wil jaloers zijn. Iedereen is het weleens.

In de tekst van “ Kindervreugd”( educatief blaadje NB), zien we, mijns inziens, het begrip jaloersheid vertaald middels een interpretatie van een verhaal uit de bijbel naar: “Opkomen voor je recht, opkomen voor jezelf en zelfrespect is iets heel erg verkeerds”. Hoezo? Lees gerust verder: Het komt erop neer dat medewerkers van een bedrijf tegen hun werkgever in opstand komen, omdat de ene helft van de werknemers korter kon werken dan de andere helft voor hetzelfde salaris. In de betekenis van “ kindervreugd” is de oorzaak van de opstand: jaloezie……en is die jaloezie iets heel erg verkeerds. Het advies vanuit “ kindervreugd” is dan ook: altijd blij zijn voor de ander en zwijgend je plicht doen.

Vanuit mijn visie wordt die opstand veroorzaakt door rechtvaardigheidsgevoel en zelfrespect….alsmede de mondigheid van deze werknemers. Mijns inziens zijn dit uitstekende waarden voor een democratische samenleving waarin menswaardigheid hoog in het vaandel staat geschreven. Er is geen sprake van ongezonde jaloezie. Er is sprake van een uitermate gezond rechtvaardigheidsgevoel en zelfrespect. Mondigheid van mensen is in een democratie een groot goed. Dat zijn de waarden waarvoor we zo graag in Nederland zijn, toch?!

Mijns inziens is het begrip “ jaloersheid” hier door de NB in “kindervreugd” ten onrechte gebruikt en leidt dat gebruik ertoe dat kinderen leren hun mond te houden, stilzwijgend hun plicht te doen, ook al klopt er niks van en stimuleert hun rechtvaardigheidsgevoel en zelfrespect juist de onvrede erover. Op den duur kennen ze alleen nog het begrip  jaloersheid voor de gevoelens van rechtvaardigheid en zelfrespect. Jaloersheid is verboden en iets negatiefs en dus doen ze stilzwijgend hun plicht in het belang van ….ja, van wie?

Op deze wijze worden de emoties die bij rechtvaardigheidsgevoel en zelfrespect horen vertaald naar jaloezie. Op deze wijze wordt de werkelijke betekenis van een begrip om zeep geholpen. Op deze manier worden de emoties die bij woorden horen losgekoppeld en aan andere woorden gekoppeld. Op deze manier worden monden gesnoerd.. Dat is zoals ik het zie. Dit is ook zoals vele sektarische structuren werken met woorden en taal. De identiteit van ieder mens binnen zo’n beweging is in gevaar. Het zelfbeschikkingsrecht wordt onderdrukt.

Dat het reclame-oog van de overheid gebruikt wordt bij de “ NB-uitleg” van het begrip jaloezie heeft mijns inziens nog een ander gevolg: Het bedoelde reclamespotje was veel op tv. Kinderen van de NB mochten geen tv kijken(ik weet niet of dat nu ook nog geldt). Wanneer ze dat stiekem wel deden, ontmoetten hun oogjes natuurlijk vele malen “ het boze oog”, welke voor die kindertjes een hele andere betekenis had dan de betekenis die het in de reclame werkelijk had. De kinderen werden er zo op gewezen dat ze, terwijl ze even tv keken, iets heel erg kwaads deden….iets wat niet mocht…….

Er schiet me iets te binnen. Een van de verhalen van een van de vele mensen die zich slachtoffer voelen van het beleid van de NB:

” ik ging van school met een vriendje mee….spelen……..die hadden een tv en daar heb ik voor het eerst “ Mickey Mouse” gezien”. 25 stokslagen op de voetzolen van dit kleutertje vormden de straf voor het zien van Mickey Mouse.

Hieronder “ Kindervreugd” over “ het boze oog”.

Jaloersheid bij de Noorse Broeders

 

according to my perception

Sjoukje Drenth-Bruintjes