Algemene Kenmerken van een Sekte

Bestudeer naast deze pagina: 7 Belangrijke destructieve controletechnieken en SekteHulp

Inleiding

Een destructieve sekte kenmerkt zich o.a. door een elitaire opstelling t.o.v. ander opvattingen. Hun opvatting is volgens hen de enig juiste. Alle andere opvattingen zijn volgens sektes een gevolg van een minder goed “inzicht”. In sommige sektes is het gebruikelijk te beweren dat mensen met een ander inzicht dan die van de sekte, “het licht” nog niet hebben gezien. Scientology bijvoorbeeld heeft het over mensen die “clear” zijn en mensen die nog “ niet clear” zijn.

In hun streven om mensen binnen hun muren te halen, schromen ze niet om inbreuk te maken op persoonlijke vrijheden en rechten van de mens. Deze vorm van “misbruik” kan zowel van sociale, psychologische als fysieke aard zijn.

Voor hulp specifiek voor mensen die onder invloed zijn van hersenspoeltechnieken/ destructieve controletechnieken, kunt u in Nederland terecht bij exitcounselor en sektedeskundige Sjoukje Drenth Bruintjes. Zij werkt al vele jaren met haar kennis en vaardigheden als exitcounselor met slachtoffers van hersenspoeltechnieken ( slachtoffers van destructieve sektes, loverboys en andere situaties met hersenspoeltechnieken/ destructieve controletechnieken) en hun ongeruste sociale omgeving ( ouders, broers en zussen, vrienden e.d.). Daarnaast verzorgt ze trainingen, workshops en preventielessen m.b.t. dit thema op scholen, universiteiten, politie, professionals in de gezondheidszorg en andere. Regelmatig verzorgt ze achtergrondinformatie op het terrein van sektes, hersenspoeling en loverboys voor journalisten en beleidsmakers. Ook treedt Sjoukje af en toe in de publiciteit met haar kennis van hersenspoeling, sektes en loverboys. Zo was ze o.a. te zien in nieuwsprogramma’s e.d. Haar lezingen en workshops intrigeren. Bekende lezingen zijn bijvoorbeeld: Brainwash is geen fictie! Brainwash bestaat! en Loverboys: Het is OVER boys!

Hieronder de contactgegevens van Sjoukje Drenth Bruintjes:

Counseling en Consultancy Praktijk van exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes

Tel: 06-55168867

E-mail: [email protected]

Internet: www.exitcounseling.nl   www.counselingpraktijk.nl   www.sektehulp.nl   www.slachtofferloverboys.nl

De algemene kenmerken van een sekte:

 • De leider van de groep kan gebruik maken van een zekere autoriteit
 • De leden van de sekte geloven/moeten erin geloven dat de visie van de leider de enig juiste visie is. Ze nemen een uiterst negatief kritische houding aan t.o.v. andere visies. Daarentegen zijn ze m.b.t. de visie van de sekte helemaal niet kritisch.
 • De sekte maakt gebruik van zgn. “dwingende beinvloedingstechnieken”, ook wel “ brainwashtechnieken” genoemd, om de sekteleden aan de groep te binden. Daarvoor verwijs ik naar het hoofdstuk:   “ 7 Belangrijke Onethische beinvloedingstechnieken”.
 • De sekte verwacht financiële bijdragen van de leden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren zoals bijvoorbeeld:                                                                                                                                          
  • Het verplichten tot een bijdrage van 10% van het inkomen v/d leden
  • Het overdragen van al hun bezittingen aan de sekte bij intrede ervan
  • Het aanwakkeren van schuldgevoelens bij de sekteleden, wanneer ze niet voldoen aan de eis tot financiële bijdrage
 • Loyaliteit aan de groep is een nadrukkelijke eis. Het leven zal volledig in het teken van de sekte staan. Lichamelijke- en emotionele uitputting vormt en belangrijk onderdeel van het beinvloedingsproces. Het cipieren over andere leden onder het mom van “zorg dragen voor hun welzijn”, wordt vaak geaccepteerd als bewijs van loyaliteit. Soms moet men om loyaliteit te bewijzen de dood onder ogen zien door bijvoorbeeld het weigeren van een noodzakelijk medicijn of ander medisch handelen. Zie ook de “ 7 Belangrijke onethische beinvloedingstechnieken”
 • Volledige controle over het privé-leven van de sekteleden staat hoog genoteerd. Zie hiervoor ook de “7 Belangrijke Onethische Beinvloedingstechnieken”.
 • Middels o.a. groepsspecifiek taalgebruik ( taalmanipulatie/ loaden language), wordt mede het denken en de communicatie gecontroleerd. Woorden krijgen bijvoorbeeld hier en daar een andere betekenis dan die welke we in onze samenleving gebruiken. Een extreem voorbeeld is wel het omdraaien van de betekenis van begrippen (liefde=haat) en het koppelen van angst aan bepaalde begrippen (helpen=marteling). Door dergelijke trucs is de communicatie met de mensen buiten de sektewereld natuurlijk zeer problematisch. Het geven van vriendschap en liefde of het willen helpen worden dan vaak als iets negatiefs gezien waarvoor het sektelid zich af zal sluiten.
 • Het in twijfel trekken of kritiek hebben op de sektarische beweging wordt gezien als rebels gedrag en wordt onmiddellijk de kop in gedrukt. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderwerping zijn de eigenschappen van gedrag waarmee sekteleden applaus van de sekte en leiding van de sekte ontvangen.
 • Liegen over de werkelijkheid binnen de groep is gewoon. Liegen over een outcast om die outcast in diskrediet te brengen, te intimideren,te treiteren en monddood proberen te maken, is gewoon.
 • Pogingen van sekteleden om de groep te verlaten of belastende feiten aan het licht te brengen worden beantwoord met dreigementen.

Voorbeelden van inbreuk op rechten en vrijheden:


Inbreuk op de eigen identiteit

Het conformeren aan de groepsidentiteit. Men wordt niet toegestaan buiten het groepsverband een eigen onderzoek te doen, en men moet accepteren wat door de leiders gezegd wordt. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het opdringen van schuldgevoelens om de eigen wil ondergeschikt aan die van de groep te maken. In zijn meest kwaadaardige vorm wordt de vrije wil gebroken door middelen als gebrek aan slaap, en langdurige beïnvloeding. Zie hiervoor:  “ 7 Belangrijke Onethische Beinvloedingstechnieken”.

Inbreuk op vertrouwelijke omgang

Banden met vrienden, relaties, echtgenoten, kinderen, ouders etc. worden verbroken of ernstig belemmerd.

Inbreuk op financiële middelen

Er wordt streng aangedrongen tot het doen van een financiële bijdrage. Soms leidt dit ertoe dat de leden zich gedwongen voelen tot criminele handelingen om aan de financiële verplichting aan de sekte te kunnen voldoen. Ook het kunnen handhaven van het uitgavenpatroon voor zichzelf voor men lid was van de sekte, speelt een belangrijke rol.

Inbreuk op vrij contact met de buitenwereld

Het zich van de buitenwereld isolerende karakter.Iedereen en alles buiten de groep wordt gezien als slecht, minderwaardig,onderontwikkeld, gevaarlijk enz.. Onder de vijanden bevinden zich nu ook vroegere vrienden en de rest van de gewone wereld. Deze houding wordt als “middel tot lijfsbehoud beschouwd.

Inbreuk op tijd en energie

De groepering controleert en gebruikt haast alle tijd en energie van haar leden voor groepsactiviteiten. De leden bevinden zich meestal in een aanhoudende toestand van mentale en lichamelijke uitputting.

Mogelijk gevolgen van die inbreuken:


Persoonlijkheidsverandering

Familie en goede vrienden zullen uitspreken dat zij de persoon niet meer terugkennen. In houding en optreden komt zo’n persoontje vaak over als hatelijk en afwijzend.

Verlies van identiteit.

Iemand kan zichzelf, los van de groep, niet meer zien als een  individu. Sommigen veranderen zelfs hun naam om met hun vroegere leven te breken.

Vervolgingswaan

Elke keer dat er iets negatiefs gezegd wordt over de groep,juist of onjuist, wordt dit beschouwd als “vervolging”. Rechtstreekse kritiek achten sekteleden zeer kwalijk, omdat men niet kan bedenken dat men zelf degene kan zijn die iets helemaal verkeerd doet.

Maatschappelijke Vervreemding

Sekteleden kunnen hun vaardigheid verliezen om sociale kontakten te leggen buiten de groep. Dit kan zover gaan, dat iemand die de sekte verlaat niet meer in staat is om zijn tijd in te delen of om eenvoudige beslissingen te nemen. Zijn wereldbeeld verandert en hij ziet de wereld door de ogen van zijn leiders. Hij wordt erg naïef ten opzichte van het normale leven.

Ernstige schuldgevoelens

Alle bezigheden die iemand had voordat hij zich aansloot, worden nu een aanleiding om zich tekort te voelen schieten, omdat ze niet bij de hoogste doelstellingen van de sekte behoren. Kleine misstappen worden opgeblazen, zodat leden zich constant schuldig voelen aan het overtreden van zelfs de meest onbeduidende regel. Omdat men denkt dat men niet genoeg doet, voelt men zich schuldig. Omdat men zich afvraagt of een bepaalde manier van ontspanning wel gepast is, voelt men zich schuldig. Zelfs het rationeel denken is een struikelblok geworden.

Tot zover deze gestructureerde weergave van algemene kenmerken van een sektarische beweging. De 7 Belangrijke Onethische Beinvloedingstechnieken, geven een meer gedetailleerd beeld van deze kenmerken.

Het geheel maakt het complexe proces binnen sektarische bewegingen/destructieve sektes zichtbaar.